Suomen isänmaalliset ry                         Rajat kiinni!
Business picture

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen isänmaalliset ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti Rajat kiinni!-kansanliikkeen ja muiden isäinmaallisten toimijoiden toimintaa sekä edistää Suomen ja suomalaisten kansalliseen turvallisuuteen liittyviä asioita. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, koulutusta, opastusta, mielenilmauksia ja kansanjuhlia
 • hankkii edellä mainituissa tilaisuuksissa tarvittavaa välineistöä käyttöönsä
 • harjoittaa yhteistoimintaa muiden isäinmaallisten toimijoiden kanssa
 • harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
 • järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • ylläpitää kannatustuotteita välittävää verkkokauppaa
 • harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäsen on puhe- muttei äänivaltainen yhdistyksen kokouksessa. Jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenten eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneenjäsenmaksunsa maksamatta tai on toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei täytä enää yhdistyksen jäsenyyden ehtoja. Erotettavalle jäsenelle on järjestettävä kuulemismahdollisuus. Kannatusjäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos jäsen on jättänyt kuukauden ajan maksamatta edellisen toimintavuoden erääntyneen jäsenmaksunsa.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on viisi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteyden pidon päätöksen teon aikana.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmikuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Minun Suomessani saa vastustaa hallitsematonta maahanmuuttoa. Minun Suomessani saa myös omata kristillisen maailmankatsomuksen, ilman että siitä tulee yleinen pilkan aihe. Minun Suomessani ei tarvitse kumartaa maahan asti EU:ta. Minun Suomessani oman kansan saa laittaa edelle.
- Laura Huhtasaari